Zaktualizowano: 2020-04-03 11:06:56
                Regulamin sklepu               § 1 Postanowienia wstępne  1. Sklep internetowy MOTOR-PASSION ​, dostępny pod adresem  internetowym www.motor-passion.pl , ​prowadzony jest przez Monika Majchrzak, Jacek Majchrzak prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą motor-passion , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 697 220 22 89, REGON 300522261
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do  Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu                  § 2 Definicje   1.Konsument​- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub           zawodową. 
2. ​Sprzedawca ​- osoba fizyczna p​rowadząca działalność gospodarczą pod firmą MOTOR-PASSION, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 697 220 22 89 REGON 300522261
3. Klient ​- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 
4. Przedsiębiorca ​- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu. 
5. Sklep ​- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.MOTOR-PASSION.PL
6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez  jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin ​- niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie ​- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 
9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. 
10.Formularz rejestracji ​- formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 
11.Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz          określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 
12.Koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustaleni a i modyfikacji danych            Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 
13.Produkt ​- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
14.Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. 
 
                § 3 Kontakt ze Sklepem 

1. Adres Sprzedawcy:  64-100 Leszno  ul.Święciechowska 81
2. Adres e-mail Sprzedawcy: motorpassion@gmail.com
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 667395633
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 85 2490 0005 0000 4530 3467 9253
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów           telefonów podanych w niniejszym paragrafie. 
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10-18

                § 4 Wymagania techniczne 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania           zamówień na Produkty, niezbędne są: a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 
c. włączona obsługa plików cookies,, 
d. zainstalowany program FlashPlayer. 

                § 5 Informacje ogólne  1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi         odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się wasortymencieSklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania Konta.  
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany nastronachSklepuwtrakcieskładaniaZamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. 
5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas          nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy. 
6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.                  § 6 Zakładanie Konta w Sklepie  1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest  podanie  danych 
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. 
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanieloginu i hasła ustanowionych w  Formularzu rejestracji. 
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podaniaprzyczyny i bez ponoszeniaz tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do  Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie         na adresy podane w § 3.             § 7 Zasady składania Zamówienia  W celu złożenia Zamówienia należy:   1. zalogować się do Sklepu ​(opcjonalnie)​;
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do  koszyka” ​(lub równoznaczny)​; 
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji; 
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz  potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail, 
6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i  w zależności od sposobu płatności, płacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.          § 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności 
 
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego          Produktu:
 a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
 b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 64-100 Leszno ul.Święciechowska 81
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: 
a. Płatność przy odbiorze 
b. Płatność za pobraniem
 c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy 
d. Płatności elektroniczne
 e. Płatność kartą płatniczą. 
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.             § 9 Wykonanie umowy sprzedaży 
 
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po         uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia zapomocąFormularzazamówieniaw          Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu. 
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanieoraz         jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania       Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez          Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania          Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej         oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji           oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta          powyższej wiadomości e-mail zostaje zawartaUmowaSprzedażymiędzyKlientema          Sprzedawcą. 
3. W przypadku wyboru przez Klienta: 
 a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. 
b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest dodokonaniapłatności przy odbiorze przesyłki. 
c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru. 
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie           wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem           ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania           Zamówienia.  
5. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach   dostawy, terminem          dostawy jest najdłuższy podany termin. B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich produktów po skompletowaniu całego zamówienia. 
6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego          Sprzedawcy. 
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia            zawarcia Umowy Sprzedaży, 
6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. 
7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ichgotowościdoodbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia. 
8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w             następujący sposób: a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od            dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 
9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi            inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi            pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy”oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażeniaprzez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.  
11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.             § 10 Prawo odstąpienia od umowy 
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania            jakiejkolwiek przyczyny. 
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu           Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. 
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane          osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy             ostatniej rzeczy, partii lub części. 
4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez          czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w            posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o         odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy          wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu. 
6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą           elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub         przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - danekontaktowe          Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na           formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz           załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie              jest to obowiązkowe.  7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,        Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta        adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy: a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi        niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia            Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niegopłatności, w           tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z          wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły         sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. 
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności,          jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument           wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z              żadnymi kosztami. 
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania          Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w            zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował            Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany,jeśli Konsument          odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. 
f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu         Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkttenniemógł zostać wzwykłym              trybie odesłany pocztą. g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru,cech i funkcjonowania Produktu. 
9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się              znajdować w opisie Produktu w Sklepie. 
10. Prawo do odstąpieniaodumowy zawartej naodległośćnieprzysługujeKonsumentowi w odniesieniu do Umowy: 
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana        według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego       zindywidualizowanych potrzeb, 
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym         opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na           ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte          po dostarczeniu,
 c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub          mająca krótki termin przydatności do użycia, 
d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą            Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po         spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, 
e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad            którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem           terminu do odstąpienia od Umowy, 
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na            swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 
g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została          uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić          dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi               Sprzedawca nie ma kontroli, 
h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo          programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli       opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 
i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o          prenumeratę, 
j. o dostarczenie treści cyfrowych, któreniesązapisanenanośnikumaterialnym, jeżeli            spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed         upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez           Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,             § 11 Reklamacja i gwarancja   1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. 
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. wersja dla przedsiębiorców, którzy będą ponosić odpowiedzialność za wady produktu  
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient maprawo           do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektronicznąnapodanewniniejszym            Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza        reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu. 
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym             datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w           związku z wadą towaru. 
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później         niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie                 Klienta uznał za uzasadnione.
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres          podany w § 3 niniejszego Regulamin
8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielonagwarancja, informacjaoniej, atakże              jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę             gwarancyjną do sprzedanego Produktu. 
 
§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z        pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz        zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach            internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji      społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,        Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami        internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:      http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z       pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu          konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o               Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o              rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.  
b. Konsument uprawniony jest dozwróceniasiędowojewódzkiegoinspektoraInspekcji          Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia15grudnia2000r. oInspekcji Handlowej               (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania              mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a         Sprzedawcą. 
 c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc wsprawierozstrzygnięciasporumiędzy          nim a Sprzedawcą, korzystając takżez bezpłatnej pomocypowiatowego(miejskiego)          rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych         należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie       Konsumentów Polskich).          § 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu        internetowego jest Sprzedawca. 
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu         internetowego zbierane są wcelurealizacji Umowy Sprzedaży,ajeżeli Klient wyrazinato              zgodę - także w celu marketingowym. 
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:  
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy           przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane         osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu       przesyłki na zlecenie Administratora. 
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności           elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane daneosobowe         Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie        internetowym.  
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w          Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje         brakiem możliwości zawarcia tejże umowy             § 14 Postanowienia końcowe  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych           przyczyn tojest:zmianyprzepisówprawa, zmiany sposobówpłatnościi dostaw- wzakresie,              w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie         powszechnie obowiązujące przepisy prawapolskiego, wszczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.  
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i           dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwemunijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: ​http://ec.europa.eu/consumers/odr/​.